We’re on the lookout for new talent

Come and join us!

Scroll to page content

Do you want to be a part of a seriously ambitious and vibrant team where you can have your say about how we get our sh*t done?

Here, we do things “The Codewise Way”. This basically means that we work – and play – very differently to how everybody else does. We don’t believe in hierarchies, endless processes and cookie-cutter approaches to doing our work. What we do believe in is giving our team the freedom to be innovative and make a real difference. If this sounds like a place for you … get applying!

Business job offers

1

Business Development Manager, Zeropark

Kraków, Poland

About role
 • For this role, we are looking for candidates with relevant experience ONLY (i.e. people who have done a similar job in the past)
Key Responsibilities
 • Developing relationships with publishers and ad networks
 • Working on maintaining the existing publisher base and assist new publishers with onboarding
Requirements
 • Experience and knowledge of Ad-Tech landscape with one or few of the following: Affiliate marketing, Native, Ad Exchanges, Publishers, Performance Advertisers
 • Previous work experience of at least 2-3 years in the performance advertising industry
 • Experience working with CPC, CPM, CPA, CPI, CTR , ROI metrics
 • Understanding of key industry trends on the supply and demand sides of performance advertising
 • High level of written and oral communication skills in English is required
 • Understanding of the programmatic ecosystem is a plus
 • Ability to stay focused on measurable goals
 • Self drive / self motivation / ability to work in a loose framework with only rough guidelines (not specific set of detailed directions)
 • Thinking big, passion for achievement and an entrepreneurial spirit

Didn't you find the position that suits you the best?
Don't worry, send us your CV anyway!

Office Perks
If you’re applying for one of our current openings, what else can you expect, beyond joining one of the most talented and passionate group of individuals there is? Well here’s just a few examples of the additional benefits that come with being part of the Codewise family.

Massage iconMassage
With a masseuse on the payroll, book yourself in for a pummelling.
Gym iconGym
All the weights, gadgets & gizmos you need for your endorphin fix + our own onsite personal trainer.
Insurance iconInsurance
The wellbeing of our staff is paramount, so medical, life and travel cover come as standard.
Fruit, Sweets & Nutrition Bars iconFruit, Sweets & Nutrition Bars
An abundance of edible angiosperms, nutrition bars and chocolate available to nourish our teams.
Fit Catering & Free Breakfasts iconFit Catering & Free Breakfasts
You are what you eat. That’s why we provide our staff with FitLab and delicious friday breakfasts.
Standing Desk iconStanding Desk
Don't let the 9-5 give you posture problems. Optional standing desks set your spine free.
Games Room iconGames Room
Whether it’s board games, a PS4, table football, or ping pong, our games room has you covered.
Friday Counter Strike Hour iconFriday Counter Strike Hour
Join us as we shoot the cr*p out of each other in an exact replica of our HQ.
Music Room iconMusic Room
Aspiring Adeles, budding Biffy Clyros, or fledgling Fatboy Slims are well catered for in our full-equipped music room.
Yoga Classes iconYoga Classes
Codewise cares for your full wellbeing. Take time out to refresh your mind, body & spirit at our on site yoga classes.
×

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy na potrzeby rekrutacji jest Codewise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie w Polsce, (adres: ul. Lubicz 17G, 31-503 Kraków, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer KRS: 000402705, NIP: 5213623147 (dalej również jako: Administrator lub Codewise).

 2. Dane kontaktowe do Administratora w zakresie rekrutacji to: www.codewise.com/contact/ lub mailowo: hello@codewise.com. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratora: dpo@codewise.com

 3. Dane osobowe zawarte w formularzu i dokumentach aplikacyjnych procesu rekrutacji są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. dla potrzeb przeprowadzenia obecnej rekrutacji,
  2. w celu zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w związku z bieżącą rekrutacją (dotyczy tylko kandydatów, z którymi Codewise zdecyduje się zawrzeć taką umowę),
  3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu wyżej wymienionej rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, z którymi odbyła się rozmowa rekrutacyjna),
  4. na potrzeby przyszłych rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, którzy udzielili w tym zakresie wyraźnej i dobrowolnej zgody).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rekrutacji są następujące przepisy prawa:

  1. art. 221 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (dotyczy kandydatów mających zostać zatrudnionych na umowy o pracę),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO (dotyczy wszystkich kandydatów).
 5. Dane osobowe kandydatów w zakresie rekrutacji będą przetwarzane przez Codewise. Codewise może przekazywać dane osobowe kandydatów zaufanym podmiotom, z którymi współpracuje w ramach procesu rekrutacji, którymi są, w szczególności: profesjonalne firmy wspomagające proces rekrutacji, firmy hostingowe, firmy świadczące obsługę IT, kancelarie świadczące obsługę prawną.

 6. Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane do państwa trzeciego, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy, to jest na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jednakże wyłącznie do podmiotów objętych Tarczą Prywatności (Privacy Shield), która na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w zakresie podmiotów nią objętych.

  Kandydat może dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych w zakresie programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) pod adresem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview a także pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en .

 7. Dane osobowe udzielone w ramach rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w pkt 3 niniejszej klauzuli informacyjnej, a to:

  1. dla potrzeb przeprowadzenia obecnej rekrutacji – przez okres prowadzenia rekrutacji,
  2. w celu zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w związku z bieżącą rekrutacją (dotyczy tylko kandydatów, z którymi Codewise zdecyduje się zawrzeć taką umowę) – przez okres do czasu zawarcia umowy o pracę,
  3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu wyżej wymienionej rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, z którymi odbyła się rozmowa rekrutacyjna) – przez okres 3 (trzech) lat od chwili zakończenia rekrutacji,
  4. na potrzeby przyszłych rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, którzy udzielili w tym zakresie wyraźnej i dobrowolnej zgody) – przez okres 3 (trzech) lat od dnia udzielenia zgody.

  Po upływie tych okresów dane są usuwane bez zbędnej zwłoki.

 8. Kandydatowi do pracy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługują następujące prawa:

  1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
  2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  3. prawo do sprostowania danych osobowych go dotyczących jeżeli są nieprawidłowe oraz praw do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  4. prawo do usunięcia jego danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO),
  6. prawo do przenoszenia jego danych osobowych (art. 20 RODO),
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO).

  Kandydat do pracy może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora pod adresem: dpo@codewise.com .

  Kandydat do pracy jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia jego praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 9. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy jest to konieczne do przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Podane dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody kandydata.

×

We kindly inform that:

 1. The administrator of the job applicant's personal data for recruitment purposes is Codewise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its registered office in Krakow in Poland, (an address: Lubicz 17G, 31-503 Kraków, Poland), registered in the entrepreneurs register of the National Court Register held by the District Court for Krakow – Środmieście in Krakow, XI Commercial Division of National Court Register (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) under the number: KRS 0000402705, tax ID (NIP): 5213623147 (hereinafter also referred to as: the Administrator or Codewise).

 2. Contact details to the Administrator regarding a recruitment process are: www.codewise.com/contact/ or by e-mail: hello@codewise.com. Contact details of the Administrator's Data Protection Officer: dpo@codewise.com

 3. Personal data included in the form and application documents of the recruitment process is processed by the Administrator for the following purposes:

  1. for the needs of current recruitment,
  2. in order to conclude an employment contract in connection with current recruitment (applies only to job applicats with whom Codewise decides to conclude such contract),
  3. in order to pursue claims or defend against claims resulting from the abovementioned recruitment process (applies only to job applicants with whom a recruitment interview took place),
  4. for future recruitment (applies only to job applicants who have given explicit and voluntary consent).
 4. The legal basis for the processing of personal data in the field of recruitment includes the following legal provisions:

  1. Article 221 and following ones of the Labour Code of 26 June 1974 (applies to job applicants who are to be employed under an employment contract),
  2. art. 6 par. 1 p. a), b), c) and f) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC, hereinafter referred to as: the GDPR (applies to all job applicants).
 5. Personal data of job applicants in the field of recruitment will be processed by Codewise. Codewise may transfer personal data of job applicants to trusted entities with whom it cooperates on recruitment process, in particular: professional companies supporting the recruitment process, hosting companies, companies providing IT services, and offices providing legal services.

 6. Personal data of the job applicant may be transferred to a third country - outside the European Economic Area, which means the territory of the United States of America (USA), however, only to entities covered by the Privacy Shield, which on the basis of a decision of the European Commission provides an appropriate degree of personal data protection for entities covered by it.

  The job applicant can learn more about the principles of personal data protection in the scope of the Privacy Shield program at: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview and also at: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en .

 7. Personal data provided as part of recruitment will be kept for the period necessary to achieve the objectives indicated above in item 3 of this information clause, and this is:

  1. for the needs of the current recruitment process - for the period of recruitment,
  2. in order to conclude an employment contract in connection with current recruitment (applies only to job applicants with whom Codewise decides to conclude such a contract) - until the conclusion of the employment contract,
  3. in order to pursue claims or defend against claims resulting from the above-mentioned recruitment process (applies only to job applicants with whom a recruitment interview took place) - for a period of 3 (three) years from the moment of completing recruitment,
  4. for future recruitment (applies only to job applicants who have given explicit and voluntary consent) - for a period of 3 (three) years from the date of granting consent.

  After the expiration of those periods, the data is deleted without unnecessary delay.

 8. The following rights apply to the job applicant in connection with the processing of personal data for recruitment purposes:

  1. the right to confirm whether personal data is processed and the right to obtain access to it (Article 15 of the GDPR),
  2. the right to obtain copies of processed personal data (Article 15 of the GDPR),
  3. the right to obtain the rectification of inaccurate personal data and the right to have incomplete personal data completed (Article 16 of the GDPR),
  4. the right to obtain the erasure of personal data "right to be forgotten" (Article 17 of the GDPR),
  5. the right to obtain restriction of processing of personal data (Article 18 of the GDPR),
  6. the right to personal data portability (Article 20 of the GDPR),
  7. the right to object to processing of personal data (Article 21 of the GDPR).

  The job applicant may exercise the abovementioned rights by contacting the Administrator's Data Protection Officer at the following email address: dpo@codewise.com.

  The job applicant is entitled to submit a complaint to the competent supervisory authority (currently it is the President of the Office for Personal Data Protection) at any time in the event of a breach of rights regarding the processing of personal data.

 9. The processing of personal data is voluntary, however, to the extent specified by the provisions of the Labor Code of 26 June 1974, it is necessary to conduct current recruitment. Providing additional personal data is voluntary and requires the explicit consent of the job applicant.